ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Даяаршлын эрин үед нээлттэй, харилцан идэвхтэй сургах орчинд инновацид тулгуурласан, чанартай сургалт, судалгаа, үйлчилгээгээр бие даан сурч боловсрох эрмэлзэлтэй манлайлагч бэлтгэх сургууль байна.

АЛСЫН ХАРАА: Инноваци эрдэм шинжилгээ судалгаанд суурилсан, чанартай хөтөлбөр, онол дадлага хосолсон заах арга зүй, мэргэжлийн сургалттай Азийн тэргүүлэгч их сургууль болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:

O         –  openness             – нээлттэй, ил тод байдал

R         –  responsibility     – хариуцлага

K         –  knowledge          – мэдлэг

H         –  honesty               – үнэнч тууштай байдал

O         –  outstanding /original  – шилдэг/хосгүй байдал

N         –  noteworthy       – онцгой, сонирхол

Зорилго:

  1. Их сургуулийн хөгжил, бие даасан байдлыг дэмжсэн бодлогын баримт бичгүүд, тэдгээрийн шинэчлэл
  2. Дээд боловсролын стандарт, сургалтын хөтөлбөр, судалгааны чиглэл, нийгмийн хэрэгцээ, шаардлага
  3. Суралцагчдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн, хүртээмжтэй, чанартай дээд боловсрол
  4. Профессор, багш нарын тогтвортой хөгжил
  5. Сургалтсудалгааны орчин, хэрэглэгдэхүүн, ном, сурах бичгийн хангамж
  6. Олон улс, бүс нутгийн дээд боловсрол, шинжлэх ухааны хамтын ажиллагаанд гүйцэтгэх үүрэг, оролцоо
  7. Менежментийн чадавхи, үр өгөөж